Skip to content

Privacyverklaring

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het Engels ‘GDPR’) is een nieuwe
Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Als zorgverleners werken wij met
uw persoonsgegevens. Deze nieuwe wet legt ons bepaalde plichten op en geeft u bepaalde rechten.
Dit privacyreglement is bedoeld om u daarover te informeren.


De verwerking van uw gegevens en onze plichten daarbij

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is belangrijk om u medisch
goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast
kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
Wij benadrukken terzijde graag dat wij ons ook voor de invoering van deze wet al sterk bewust
waren van het belang van het zorgvuldig omspringen met uw gegevens en hiervoor de nodige
maatregelen namen.
Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die
in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortvloeien, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
  o voor zorgverlening
  o voor doelmatig beheer en beleid
  o voor voorlichting
  We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen
  datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website/praktijk.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden (zoals bijvoorbeeld marketing)
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  Dit kan gebeuren door uw zorgverlener (mondelinge toestemming, inlezen ID), maar ook via
  onze website of folders in de wachtzaal.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken (ziekenhuizen,
  labo, apotheek…) hebben de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
  zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 30 jaar vanaf de laatste
behandeling.
Volgende gegevens worden verzameld: identiteitsgegevens, contactgegevens, gegevens van uw
gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het inplannen van en
communicatie over een afspraak, de vlotte werking/beheer van de praktijk en het verlenen van
medische zorgen.

Daarnaast houden wij ook cameratoezicht in deze praktijk (niet in de kabinetten). De
gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de dagelijkse vlotte
werking en de veiligheid van zorgverleners en patiënten.

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor de zorgverleners. De camerabeelden worden
maximaal 15 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft
plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader
van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter
beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van de aangifte van een
strafbaar feit. Verder zullen de camerabeelden niet met derden worden gedeeld, tenzij daar een
(wettelijke) verplichting toe bestaat. Er worden geen geluidsopnames gemaakt.

Uw rechten als betrokkenen
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander
  daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
  alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
  aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
  moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan uw
  behandelend arts.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, met uitzondering van deze derden die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (specialisten, labo,
apotheek) of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Alle partijen die in contact komen
met uw gegevens (wijzelf en de bedrijven waarmee wij samenwerken) hebben de verplichting
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Uitwisseling van gegevens
De geïnformeerde toestemming van de patiënt om gezondheidsgegevens te delen, regelt louter de
uitwisseling van deze gegevens via eHealth en Vitalink. Als u toestemming geeft, komen uw
persoonlijke gegevens centraal beschikbaar en kunnen ze enkel geraadpleegd worden door een
zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt
de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet
gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen
uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw
medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk
dat uw vorige huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Dit kan door u persoonlijk
overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens: vragen of klachten
Heeft u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde
contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Praktijk De Mene, Leuvenselaan 785, 3300 Tienen, 016/81.63.61 of info@demene.be